Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Aanbod

Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte, dan wel prijslijst waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk of per email. Hierbij dient expliciet door opdrachtgever bevestigd te worden welke diensten afgenomen zullen worden. Een aanbod verliest haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Aanvaarding van de opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat de fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Uitvoering van de opdracht

Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering aan de opdracht mogelijk te maken. Fotograaf levert de beelden af in de gebruikelijk hanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk geen bewerking plaats vindt om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

Levering

Tenzij anders overeengekomen levert de fotograaf binnen 30 dagen nadat de fotosessie heeft plaatsgevonden. De fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.

Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op haar website. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Betalingsvoorwaarden

Het gehele bedrag dient 7 dagen voor de afgesproken datum van de fotosessie betaald te zijn. Een opdracht voor een bruidsreportage is pas definitief na betaling van een vast voorschot van 30% van het gehele bedrag. Dit voorschot van 30% dient 14 dagen na ondertekening van de offerte overgemaakt te zijn aan Brefeld Fotografie te Almere.

Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Bij een bruidsreportage geldt dat als de opdracht binnen 6 maanden voor de gereserveerde huwelijksdatum wordt geannuleerd, 50% van de reportagekosten in rekening wordt gebracht. Bij een annulering binnen 3 maanden wordt 75% van de reportagekosten in rekening gebracht. De aanbetaling voor reservering van de trouwdatum van 30% wordt niet gerestitueerd. Bij annulering van de andere producten die wij leveren, zonder bericht hiervan binnen 2 dagen voor de gereserveerde datum/tijd, wordt 50% van de reportagekosten in rekening gebracht.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten met betrekking tot geleverde producten dienen binnen 5 dagen na ontvangst gemeld te worden bij fotograaf. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Auteursrecht

Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van de fotograaf, indien niet anders overeengekomen. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij de fotograaf. Fotograaf behoudt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, social media, promotiemateriaal, tijdschriftartikelen, visitekaartjes, website en weblog, advertenties. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen. Digitaal of analoog bewerken van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, rekent de fotograaf twee maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Portretrecht

Tenzij anders is overeengekomen, is fotograaf gerechtigd de gemaakte werken ter eigen promotie te gebruiken. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend begrepen het gebruik op website en weblog, portfolio, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, als advertentie en ander promotiemateriaal. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Aansprakelijkheidsverzekering

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Fotograaf of diens vertegenwoordigers. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken bij een andere leverancier geleverd dan door Fotograaf is aanbevolen. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Fotograaf houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de Fotograaf aan Opdrachtgever medegedeeld. Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Rechts-en forumkeuze

Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de Overeenkomst in stand. Op alle rechtsverhoudingen tussen Brefeld Fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.